En läsmetod som har stöd i forskningen!

Det finns många sätt att lära barn att läsa – men bara ett som har brett stöd i forskningen.

Den metoden bygger på att barnen ska lära sig att ljuda bokstäverna och det är också den enda metod som bevisligen kan hjälpa barn i läs- och skrivsvårigheter.
Trots det kan läsinlärningen i skolan idag gå till på många olika sätt.

Läs mer på Forskning.se

Vad säger SPSM om våra material?

På Specialpedagogiska skolmyndighetens tjänst "Hitta Läromedel" gör SPSM en bedömning av olika läromedel ur specialpedagogisk synpunkt.

De redovisar bl a vilka skolformer de passar för, klassificerar vilka läromedelsegenskaper de tillgodoser och vad som konkret gör läromedlet mer tillgängligt. 

Klicka här och se vad de säger om Wendick-modellens olika material.

Välj lättläst skoltypsnitt!

IntensivLäsning och Språkljud Utveckling kan beställas med läslistorna i lättlästa skoltypsnittet Skolplus Text. Där skrivs bokstäverna så som skolan lär ut till nybörjare.

Se provsidor - och beställ här!

Så här fungerar våra Skollicenser!

 • Resp. material säljs med en användarlicens för angiven skola.
 • Kostnaden för ett material baseras på skolans storlek (normalt = antalet elever F-6).
 • Licensstorleken avser alltså inte antalet användare, utan är ett jämförelsetal mellan olika skolor.
 • Skollicens 200 gäller för en skola med högst 200 elever, Skollicens 400 gäller för en skola med högst 400 elever, osv.
 • Licensen är en engångskostnad och gäller utan tidsbegränsning.
 • Skollicensen ger alla pedagoger på angiven skola användningsrätt till ett visst material för denna skolas behov.

Kontakta oss gärna om du har frågor ang. licenserna!

Beställningsvillkor

 • Beställt material levereras via e-post till beställaren som Pdf-fil.
 • Leverans sker normalt inom 2-3 arbetsdagar.
 • Kursanmälan är bindande. Vid sjukdom eller annat förhinder får gärna någon annan från er skola överta kursplatsen.
 • Ev. anmärkning mot vår bekräftelse, leverans eller faktura ska göras inom 10 dagar.
 • Betalning sker mot e-faktura inom 30 dagar.
 • Dröjsmålsränta och påminnelseavg. utgår vid sen betalning.
 • Moms tillkommer på samtliga priser.

Välj fliken Provsidor ovan för att få en uppfattning om de olika materialens innehåll!

Översikt av Wendick-modellen Språk

I Wendick-modellen ingår f n 11 olika material i Svenska. De används för förståelse resp. automatisering av grundläggande kunskaper och färdigheter. Se den schematiska översikten nedan!

Översikt WM Språk

Nyhet! Förskoleklass - Språklig och Matematisk medvetenhet

Det här materialet är främst framtaget för förskoleklassen och spänner över både språk och matte. Här lägger vi grunden för elevernas fortsatta läs- och skrivutveckling resp. den fortsatta matematikutvecklingen.

 • Den språkliga medvetenheten innehåller uppgifter med rim, meningar, ord, stavelser och ljud. 
 • Den matematiska medvetenheten innehåller uppgifter med färg, form, mönster, symmetri, begrepp, visuell perception, mängder, antal och problemlösning.
 • Uppgifter för kartläggning inom resp. område ingår. 
 • Ett strukturerat kopieringsmaterial, ca 300 sidor (Pdf-fil).

Skriva och Förstå 3: Dubbeltecknade och Ljudstridiga ord

Skriva och Förstå del 3 får eleven på ett strukturerat sätt möta dubbeltecknade ord, M och N-regeln samt ljudstridiga ord med Ng-ljud, Tj-ljud, J-ljud, Sj-ljud och vokalförväxlingar Å/O och Ä/E.

Fakta om Skriva och Förstå 3:

 • Jobbar strukturerat med dubbelteckningar och ljudstridigheter i svenska ord.
 • Bjuder många och varierade uppgifter inom varje område.
 • Har en tydlig och ren sidlayout.
 • Praktiskt kopieringsmaterial (266 sidor) som kan återanvändas år från år.

Skriva och Förstå 2: Konsonantförbindelser

Skriva och Förstå del 2 tränar eleven vidare med ljudenliga ord, men arbetar nu strukturerat utifrån de olika konsonantförbindelserna i svenska språket.

Skriva och Förstå 1: Korta ljudenliga ord

Här förutsätter vi att eleven känner till vilka språkljud de olika grafemen representerar och i sitt talspråk kan segmentera de enskilda fonemen.

Nu fortsätter eleven genom att öva på korta ljudenliga ord utan konsonantförbindelser, där vi med små steg i taget ökar svårighetsgraden. Vi börjar med tvåbokstavsord innan vi övergår till ord med tre och fyra bokstäver samt ord med ändelser.

Ordförståelse: Svenska ord i kategorier

Materialet vänder sig både till elever med språklig skörhet och elever med nybörjarsvenska. Här bjuds en systematiserad genomgång av ett grundläggande ordförråd i olika kategorier - plus enkel grammatik.

 • Substantiv ordnade i 51 olika kategorier, plus verb, adjektiv m m
 • Enklare grammatiska övningar
 • Orden och grammatiken övas både muntligt och skriftligt
 • Tydlig och ren sidlayout (298 sidor)
 • Kopieringsmaterial (pdf-fil) som återanvänds från år till år.

Alfabetisering - för unga och vuxna

Alfabetisering är framtaget för unga och vuxnas tidiga läsinlärning och för elever i behov att lära sig läsa och skriva på det latinska alfabetet. 

Här ges den något äldre eleven en mycket strukturerad arbetsgång bokstav för bokstav. Materialet möjliggör att varje elev kan få den tid och den träningsmängd som den behöver för att sätta grunderna i bokstavskunskap.

Läsinlärning - med utökat visuellt stöd!

Wendick-modellens Lyssna, Skriv och Läs används för läsinlärning från grunden. Här ges yngre elever en mycket strukturerad arbetsgång bokstav för bokstav.

Fokus ligger på kopplingen mellan grafem (bokstav) och fonem (bokstavsljud), vokaler och konsonanter, olika vokalklanger och minimala par. Dessutom ges visuellt stöd i form av handalfabet och ljudalfabet (munbilder). Ett arbetsmaterial som med fördel kan användas för både enskilda elever och hela klassen. 

Intensivträning som ger resultat!

Wendick-modellen bygger på strukturerade kartläggnings- och träningsmaterial, och våra erfarenheter bekräftar att intensivträning kan göra underverk.

Aktuell forskning har påvisat att vissa färdigheter måste nötas in. Effekterna av den metod som Wendick-modellens Intensivläsning bygger på bekräftas bl a av SBU-rapport 225, som tagits fram av Statens beredning för medicinsk utvärdering. 

Se även Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) bedömning av våra material på deras webbplats Hitta Läromedel.

Språkljudsmaterial med bilder alt. läslistor

Språkljud Test och Språkljud Träning är två strukturerade material baserade på bilder. I samma serie ingår även vår klassiker Språkljud Utveckling, som bygger på läslistor.

De här materialen används med fördel för kartläggning och träning av språkljuden (uttalet) hos elever i F-klass, särskola, grundskola, SFI och liknande.  
För mer info om Språkljud - se provsidor

SBU-rapporten om lästräning

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har i en stor studie 2014 bl a kommit fram till följande:

"Om barn med dyslexi får öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt, förbättras deras

 • läsförmåga
 • stavning
 • läsförståelse
 • läshastighet 
 • förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet)."

Statliga SBU-rapporten nr 225 jämför utfallet av olika lästräningsmetoder 

Ladda ned utan kostnad!

Överskådligt Excel-schema.

Följ dina elevers utveckling vid lästräningen. Här kan du kostnadsfritt ladda ned vårt överskådliga Excel-schema för IntensivLäsning. 

>IntensivLäsning

Klicka på länken ovan - Ladda ned Excel-filen - Välj Aktivera redigering - och Spara filen!