Om bråkräkning

”Eftersom bråkräkning är en viktig förkunskap till algebran, får bristerna stora konsekvenser för elevernas möjligheter till högre studier. Det är viktigt att eleverna tidigt får lära sig matematiska begrepp och att arbeta med abstraktioner”.
Kilborn, Underbar matematik 2010

Om taluppfattning

"Det finns rader av studier som visar att det just är brister i taluppfattningen som är den grundläggande orsaken till många elevers svårigheter med olika delar av matematiken.”

Ur Skolverkets bedömningsstöd (citat från Unenge m fl, 1994)

”Eleven bygger inte upp en grundläggande taluppfattning av sig själv. Grunden måste alltid läggas i form av undervisning och här krävs en genomtänkt och strukturerad undervisning – samt tid för träning.


Beställningsvillkor 

 • Beställt material levereras via e-post till beställaren som Pdf-fil.
 • Leverans sker normalt inom 2-3 arbetsdagar.
 • Kursanmälan är bindande. Vid förhinder kan du ändra kursvecka eller låta någon annan från er skola överta kursplatsen.
 • Ev. anmärkning mot vår bekräftelse, leverans eller faktura ska göras inom 10 dagar.
 • Betalning sker mot e-faktura inom 30 dagar.
 • Dröjsmålsränta och påminnelseavg. utgår vid sen betalning.
 • Moms tillkommer på samtliga priser.

Välj fliken Provsidor ovan för att få en uppfattning om de olika materialens innehåll!

Översikt av Wendick-modellen Matte

I Wendick-modellen ingår 23 olika material i Matte. De används för kartläggning, förståelse resp. automatisering av grundläggande kunskaper och färdigheter. Se den schematiska översikten nedan!

Förskoleklass - Språklig och Matematisk medvetenhet

Det här materialet är framtaget för förskoleklassen och spänner över både språk och matte. Här lägger vi grunden för elevernas fortsatta läs- och skrivutveckling resp.  matematikutveckling.

 • Den språkliga medvetenheten innehåller uppgifter med rim, meningar, ord, stavelser och ljud. 
 • Den matematiska medvetenheten innehåller uppgifter med färg, form, mönster, symmetri, begrepp, visuell perception, mängder, antal och problemlösning.
 • Uppgifter för kartläggning inom resp. område ingår. 
 • Ett strukturerat kopieringsmaterial, ca 300 sidor.

Geometri 1 och Geometri 2

Geometri 1 ger en konkret och systematisk genomgång av begreppen Längd, Massa, Volym och Tid samt rikligt med övningsuppgifter på enhetsomvandlingar. 

Geometri 2 fortsätter sedan och tar upp begreppen Symmetri, Objekt, Area och Skala.

Materialens uppbyggnad möjliggör en långsam progression, men båda kan med fördel användas till hela klassen, där man då jobbar med valda delar av innehållet.

Förståelse: Bråktal Grund resp. Förståelse: Bråk, Decimaler och Procent

Detta är två material som tar upp bråkräkning, ett område som många elever upplever som besvärligt. Det första materialet lägger grunden, medan det andra bygger vidare och visar på sambanden mellan bråk, decimaler och procent.

 • Vi konkretiserar begreppen och gör en systematisk genomgång med långsam progression.
 • Börjar med grunderna för bråkformen, förkortning och förlängning och att räkna med alla fyra räknesätten i bråkform.
 • I del 2 fortsätter vi med sambanden mellan bråk, decimaler och procent, där eleven tränas att se och förstå kopplingen.

Taluppfattning - serie med 7 st material

 • Täcker var sitt talområde - med samtidig träning av addition/subtraktion.
 • Strukturerad metodik, långsam progression och tydlig layout.
 • Eleven arbetar med ett tal/talområde i taget, med många och varierande uppgifter.
 • Praktiska kopieringsmaterial i pdf-format, ca 180-310 sidor. 
 • Nu finns Taluppfattning från 0 och ända upp till 1000.

Förståelse: Multiplikation och division

 • En fortsättning på serien om Taluppfattning - men här för multiplikation och division 1-10.
 • Eleven arbetar strukturerat med tabell för tabell, med många och varierande uppgifter.
 • Strukturerad metodik, långsam progression och tydlig layout.
 • Praktiskt kopieringsmaterial i pdf-format ca 280 sidor som återanvänds år efter år. 

Räkneflyt - serie med 3 st material

 • Strukturerade träningsmaterial för automatisering av räknefärdigheter.
 • Täcker Addition/subtraktion 1-10 och 11-20 samt Multiplikation/division 1-10.
 • Direkt kopplat till Lgr 11 och Diamant från Skolverket.
 • Hjälper eleverna att se och förstå sambanden mellan räknesätten. 
 • Levereras som kopieringsmaterial i pdf-format.

IntensivRäkning 0-10 resp 11-20

 • Baseras på räknelistor med tydlig struktur och progression (jfr IntensivLäsning).
 • För automatisering av addition och subtraktion 0-10 resp. 11-20.
 • Eleven ser tydliga talmönster och kan arbeta igenom ett tal åt gången på fyra olika svårighetsnivåer.
 • Kopieringsmaterial (pdf), 298 resp 268 sidor.

Klockan - med analog tid

Med strukturerade uppgifter skapar vi här, steg för steg, förståelse kring den analoga klockan.

 • Tydlig och ren layout.
 • Metodbeskrivning och testunderlag ingår.
 • Kopieringsmaterial i pdf-format, 283 sidor.

Kartlägg Matte 1-3

 • Här kan du se när det är rätt tid att utmana eleven till automatisering av färdigheter.
 • Våra 3-minuterstest ger tydliga besked om var elevens styrkor och svagheter finns.
 • Testa av varje tal eller tabell för sig – ett utmärkt komplement till Diamant, som testar helheten.
 • Används fristående - eller kopplat till Räkneflyt-materialen.
 • Dessa material hette tidigare RäkneTest 1-3.

Om räkneflyt

För att lösa ett matematiskt problem räcker det inte med att förstå problemet och ha en lösningsmetod. Det krävs dessutom så goda räknefärdigheter att eleven också kan utföra de beräkningar som krävs för att få ett korrekt svar.

Behärskar inte eleven sådana färdigheter blir lösningen oftast felaktig, eller kräver så mycket tankekraft, att eleven får svårigheter med att bearbeta den primära uppgiften.

Man kan uttrycka detta som att eleven då saknar flyt i sitt räknande på samma sätt som en del elever saknar flyt i sitt läsande.”

Ur Diamant, sidan 4


Uppdatera till nya versioner!

Om er skola har äldre versioner av följande Mattematerial kan ni beställa uppdateringar för bara 300 kr/material exkl moms.

- RäkneTest 1, 2 och 3 (nu = Kartlägg Matte 1, 2 och 3)
- Räkneflyt 1, 2 och 3
- Taluppfattning 0-5, 6-10, 10-20 samt 0-100 Utan tiotalsövergångar.

Obs! Kostnaden för uppdatering av RäkneTest 1, 2 och 3 (nu = Kartlägg Matte 1, 2 och 3) är bara 175 kr/material.

Kontakta oss om du är osäker på vilka av era material som kan behöva uppdateras!


Ladda ned utan kostnad!

Överskådliga Excel-scheman: 

Följ dina elevers utveckling vid den grundläggande automatiseringen av tal och tabeller. 

>Excel-schema Räkneflyt 
>Excel-schema IntensivRäkning 0-10
>Excel-schema IntensivRäkning 11-20

Klicka på aktuell länk ovan
Arkiv/Ladda ned/Microsoft Excel
Öppna till vänster i listen
Aktivera redigering
Spara filen!


Tillagd i varukorgen